Deskundigenbijeenkomst Verwijdering asbest


De vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft dinsdag 26 maart 2019 van 15.30 tot 18.00 uur een deskundigenbijeenkomst gehouden over het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten.

Tijdens de deskundigenbijeenkomst gaven deskundigen een inleiding waarna per blok ruimte is voor gedachtewisseling met de commissie. In het eerste blok werden de wetenschappelijke aspecten van het wetsvoorstel belicht, in het tweede blok kwamen de woningmarkt en landbouwsector aan bod.

Deskundigenbijeenkomst over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring


Tijdens de deskundigenbijeenkomst geven deskundigen een presentatie waarna per blok een gedachtewisseling is met de commissie.

In het eerste blok staat het regime vreemdelingenbewaring als ultimum remedium centraal, in het bijzonder waarborgen met betrekking tot kwetsbare personen, met presentaties van de heer mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen (Nationale Ombudsman), mevrouw mr. A. (Annemarie) Busser (Amnesty International), mevrouw mr. M. (Martine) Goeman (Programmamanager Kinderrechten en Migratie, Defence for Children) en mevrouw Ir. J.G. (Jannita) Robberse (Algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek).

Het regime vreemdelingenbewaring in het licht van veiligheid en beheersbaarheid staat centraal in het tweede blok, met presentaties van de heer A.A.M.M. (Jos) Heijmans (Burgemeester van Weert), de heer R. (Rogér) Pellemans (Directeur Detentiecentrum Rotterdam en Zeist), de heer mr. J.N.M. (Koos) Richelle (Voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken) en mevrouw mr. S.T.C. (Shanna) Rebergen (Advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenzaken, SVMA).

Eerste Kamer in beeld


Rondetafelgesprek Integriteit


De Eerste Kamer heeft dinsdag 18 december met deskundigen gesproken over haar integriteitsregels. Onderwerpen die tijdens het rondetafelgesprek onder meer aan de orde kwamen waren de verenigbaarheid van nevenfuncties met het werk als Eerste Kamerlid, de omgang met lobbyisten, het systeem van toezicht en handhaving en de wenselijkheid van een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon en het al dan niet vermelden of nevenfuncties betaald of onbetaald zijn.

Dinsdag 16 oktober 2018, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)


Mondeling overleg met de staatssecretarissen van BZK en SZW over de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland

Bezoek staten van Friesland en Zeeland in de Eerste Kamer


Delegaties van Gedeputeerde en Provinciale Staten van Friesland en Zeeland hebben woensdag 10 oktober in de plenaire zaal van de Eerste Kamer met senatoren gedebatteerd over landsgrensoverschrijdende samenwerking en circulaire economie, energietransitie en toekomst van de landbouw.

Mondeling Overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


Dinsdag 9 oktober 2018, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)

Deskundigenbijeenkomst (evaluatie) Natuurpact en Voortgangsrapportage Natuur


Dinsdag 2 oktober 2018, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)

Mondeling overleg stelselherziening omgevingsrecht met de staatssecretaris van I&W


Boekpresentatie over Plakkaat van Verlatinge


Boeiende bijeenkomst in de plenaire zaal Eerste Kamer i.v.m. aanbieding aan Eerste Kamer Voorzitter Broekers-Knol van boek oudhistoricus Anton van Hooff over - en viering van - het Plakkaat van Verlatinge. Inleidingen o.m. vice-president Donner Raad van State en Eerste Kamer Griffier Hamilton

Deskundigenbijeenkomst Uitvoerbaarheidstoets


De aanleiding voor de bijeenkomst vormt de vraag op welke wijze een zogenoemde uitvoeringstoets moet worden ingericht om een bruikbaar te kunnen zijn voor de leden om tot een gedegen afweging ten aanzien van de uitvoerbaarheid van wetgeving te komen en mogelijke uitvoeringsproblemen in de praktijk al in een vroeg stadium te herkennen.

Mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën over fiscale onderwerpen


Stemmen in de Eerste Kamer


Mondeling overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie


Mondeling overleg met de minister van Financiën en de minister van EZK


Mondeling overleg met de minister van Financiën en de minister van EZK over het Europees semester 2018, de (Europese) fiscale agenda, de toekomst van de EMU, bankenunie en MFK
"