Herdenking naar aanleiding van de aanslagen op Sri Lanka op Eerste Paasdag 2019


V100 werving


Herdenking naar aanleiding van de aanslagen in Christchurch Nieuw Zeeland en Utrecht 2019 03 19T1401


Afscheid Foort van Oosten 19 februari 2019


Agnes Mulder- Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat


In een druk land als Nederland moet hard gewerkt worden aan een goede bereikbaarheid en een schone, gezonde leefomgeving. In de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) komen deze onderwerpen samen.

Attje Kuiken - Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


Hoe wordt ons voedsel geproduceerd? Welke regels gebruiken we in de veeteelt en de visserij? Welke maatstaven hanteren we voor dierenwelzijn en gewasbeschermingsmiddelen? En welke rol speelt de Europese Unie daarbij? De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) behandelt alle onderwerpen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de minister van LNV.

Anne Mulder - Commissie voor Financiën


Wat doet de commissie voor Financiën? De commissie voor Financiën behandelt de onderwerpen waarvoor de minister van Financiën of de staatssecretaris van Financiën eerstverantwoordelijk is. Deze onderwerpen zijn grofweg onder te verdelen in financiële thema’s, waarvoor de minister verantwoordelijk is, en fiscale thema’s, waarvoor de staatssecretaris verantwoordelijk is.

Helma Lodders - Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Wat doet de commissie VWS? De zorgsector is het beleidsterrein waarover de commissie zeer regelmatig overlegt met de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze bewindspersonen zijn verantwoordelijk voor de regelgeving in de zorgsector, de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit daarvan.

Erik Ziengs - Commissie voor Binnenlandse Zaken


Wat doet de commissie BZ? De commissie voor Binnenlandse Zaken houdt zich voornamelijk bezig met de onderwerpen waarvoor de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De onderwerpen lopen uiteen van democratie en bestuurlijke organisatie tot een integere en beter presterende overheid.

Isabelle Diks - Commissie voor Economische Zaken en Klimaat


Wat doet de commissie EZK? Bedrijven moeten blijven innoveren en investeren. De regeldruk voor bedrijven kan minder en we hebben grote behoefte aan energie. Ook de voedselproductie kan economischer en duurzamer. Het zijn zomaar wat doelstellingen, maar hoe worden die bereikt?

Michel Rog - Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Wat doet de commissie SZW? Inkomen is een belangrijke basis in het leven van mensen. Of u nu werk hebt, een uitkering of een pensioen. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Tweede Kamer houdt zich met deze onderwerpen bezig.

Ockje Tellegen - Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Wat doet de commissie OCW? Lerarenbeleid, onderwijstijd, studiefinanciering, podiumkunsten en het mediabestel. Het is een greep uit de onderwerpen waarover de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) overleg voert met de bewindspersonen van OCW.

Paul van Meenen - Commissie Justitie en Veiligheid


Wat doet de commissie van Justitie en Veiligheid? Politie, terrorismebestrijding, griffierechten, het vreemdelingen- en asielbeleid en georganiseerde criminaliteit: het is maar een greep uit de vele onderwerpen waarmee de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid zich bezighoudt.

Sven Koopmans - Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven


Wat doet de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven? Deze commissie doet onderzoek en verricht voorbereidingen zodat de Kamer een afgewogen beslissing kan nemen over de verschillende verzoekschriften en burgerinitiatieven.

Raymond de Roon - Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


Wat doet de commissie BuHa-OS? De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houdt zich bezig met alle aangelegenheden op het terrein van internationale handel (inclusief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), ontwikkelingssamenwerking (inclusief de Duurzame Ontwikkelingsdoelen), en het internationale milieu- en klimaatbeleid.
"