Privacy Policy

Privacy has become a major concern on the Internet. this website (OPENN) knows that you care how information about you is used and shared. This privacy statement describes how this website deals with your information. By visiting this website, you are accepting the practices described in this privacy statement. Personal Information this website does not require you to disclose personal information anywhere on the site. Your IP address is used to gather broad demographic information and to track your general visiting patterns. Your IP address is also used to help diagnose technical problems. this website does not sell, rent, or trade your personal information with any third parties. Cookies Cookies are small text files that are used by many sites to store or transfer information between the main site and the computer you use to access the site. These cookies are stored in a special folder in your temporary internet files directory. this website uses cookies in parts of the website. In the course of serving advertisements to this site, our third-party advertiser may place or recognize a unique "cookie" on your browser. Advertisers We use third-party advertising companies to serve ads when you visit this website. These companies may use information about your visits to this and other websites in order to provide advertisements on this site and other sites about goods and services that may be of interest to you. The advertisements may contain cookies. The advertisements are necessary to finance the costs of keeping this site online. Contact If you have any questions about this privacy statement, the practices of this site, or your dealings with this website, you are welcome to contact us on info@openomroep.eu NETHERLANDS GOOGLE PRODUCTS: ons privacybeleid moet zijn: Gehost binnen het domein van uw website: ANTWOORD: https://npo.digital,https://openn.eu,https://openomroep.eu,https://openn.nl,https://ned0.eu/,https://ned0.nl, https://openn.rocks, https://openn.digital, https://openn.network,https://europeseomroep.eu/,https://europeseomroep.nl/ ANSWER: https://npo.digital,https://openn.eu,https://openomroep.eu,https://openn.nl,https://ned0.eu/,https://ned0.nl, https://openn.rocks, https://openn.digital, https://openn.network,https://europeseomroep.eu/,https://europeseomroep.nl/ Toegankelijk vanaf de startpagina van de app Zichtbaar voor gebruikers Gekoppeld aan het toestemmingsscherm van OAuth op de Google API Console ANTWOORD:https://npo.digital/privacy_main.php *** LEES DIT OOK VOOR U GOOGLE PRODUCTEN VAN ONZE WEBSITE (OPENN) GEBRUIKT ***: KLIK HIER ONDER OP TERMS EN PRIVACY ER OPENT EEN WINDOW DIE GAAT NAAR GOOGLE: https://www.youtube.com/t/terms https://policies.google.com/privacy Uw privacybeleid en privacymeldingen in het product moeten duidelijk aangeven op welke manier uw toepassing toegang heeft tot gebruikersgegevens, toepassingen, op te slaan of te delen. ANTWOORD:We slaan geen persoonlijke informatie van uw gmail dan wel google producten,youtube op. Alle dingen die opgeslaan worden worden in een cookie op uw computer dan wel browser opgeslagen. Deze informatie is niet toegankelijk door ons. De opgeslagen cookies bevat bijvoorbeeld dat u ingelogt bent en dat u eventueel een LIKE en een bericht zou kunnen plaatsen,mocht de contenthouder daar toestemming er voor hebben gegeven. Uw gebruik van Gebruikersgegevens van Google moet beperkt blijven tot de praktijken die expliciet in uw gepubliceerde privacybeleid worden vermeld. ANTWOORD: mocht u video gebruik maken. Neem de wetgeving in acht ivm auteursrecht etc. Alle dingen die opgeslaan worden worden in een cookie op uw computer dan wel browser opgeslagen. Deze informatie is niet toegankelijk door ons. De opgeslagen cookies bevat bijvoorbeeld dat u ingelogt bent en dat u eventueel een LIKE en een bericht zou kunnen plaatsen,mocht de contenthouder daar toestemming er voor hebben gegeven. *** REED THIS BEFORE YOU LIKE OR MAKE A COMMENT OR USE VIDEOS FROM OWER WEBSITE (OPENN), ITS ABOUT GOOGLE TERMS AND PRIVACY ***: CLICK HERE UNDER ON TERMS AND PRIVACY REED THIS A WINDOWS OPENS FROM GOOGLE WITH TERMS AND PRIVACY: https://www.youtube.com/t/terms https://policies.google.com/privacy WORLDWIDE GOOGLE PRODUCTS: our Privacy policy must be: Hosted within the domain of your website: ANTWOORD: https://npo.digital,https://openn.eu,https://openomroep.eu,https://openn.nl,https://ned0.eu/,https://ned0.nl, https://openn.rocks, https://openn.digital, https://openn.network,https://europeseomroep.eu/,https://europeseomroep.nl/ ANSWER: https://npo.digital,https://openn.eu,https://openomroep.eu,https://openn.nl,https://ned0.eu/,https://ned0.nl, https://openn.rocks, https://openn.digital, https://openn.network,https://europeseomroep.eu/,https://europeseomroep.nl/ Accessible from the app's home page: Visible to users Linked to OAuth's permission screen on Google API Console ANSWER: https://npo.digital/privacy_main.php Accessible from the app’s home page Visible to users Linked to the OAuth consent screen on the Google API Console https://npo.digital/privacy_main.php Your privacy policy and in-product privacy notifications must clearly disclose the manner in which your application accesses, uses, stores, or shares Google user data. ANSWER:We do not store any personal information from your gmail or Google products,youtube. All things that are stored are stored in a cookie on your computer or browser. This information is not accessible by us. For example, the stored cookies include that you are logged in and that you could possibly post a LIKE and a message, should the content holder has given permission for it. Your use of Google user data must be limited to the practices explicitly disclosed in your published privacy policy. ANSWER: if you use video. Observe the legislation regarding copyright etc. All things that are stored are stored in a cookie on your computer or browser. This information is not accessible by us. For example, the stored cookies include that you are logged in and that you could possibly post a LIKE and a message, should the content holder has given permission for it.
26-11-2021 Nieuwe regels die gelden voor platforms new EU rules platform Wat zijn de gevolgen van de nieuwe verplichtingen? De wet inzake digitale diensten betekent een aanzienlijke verbetering van de mechanismen voor het verwijderen van illegale inhoud en doeltreffende bescherming van de grondrechten van gebruikers, waaronder de vrijheid van meningsuiting. De wet leidt ook tot een sterker overheidstoezicht op onlineplatforms, met name op platforms die meer dan 10% van de EU-bevolking bereiken. Concreet betekent dit: maatregelen tegen illegale onlinegoederen, -diensten of -inhoud, zoals een mechanisme voor gebruikers om dergelijke inhoud te signaleren en voor platforms om samen te werken met “betrouwbare flaggers” nieuwe verplichtingen ten aanzien van de traceerbaarheid van zakelijke gebruikers op onlinemarktplaatsen om verkopers van illegale goederen gemakkelijker op te sporen doeltreffende garanties voor gebruikers, zodat zij onder meer de inhoudsmoderatie van platforms kunnen aanvechten transparantiemaatregelen voor onlineplatforms op diverse gebieden, ook met betrekking tot de gebruikte algoritmen verplichtingen voor zeer grote platforms om misbruik van hun systemen te voorkomen door op risico’s gebaseerde maatregelen te nemen en onafhankelijke controles van hun risicobeheer uit te laten voeren toegang voor onderzoekers tot de belangrijkste gegevens van grote platforms, zodat zij na kunnen gaan hoe de risico's evolueren toezichtstructuren die zijn aangepast aan de complexiteit van de onlineomgeving: de EU-landen zullen de belangrijkste rol op zich nemen en worden daarbij ondersteund door een nieuwe Europese raad voor digitale diensten voor zeer grote platforms kunnen zij bovendien rekenen op aanvullend toezicht en handhaving door de Commissie ABUSE - MISBRUIK: Veilig Thuis helpt bij huiselijk geweld Voor advies en hulp bij seksueel misbruik of seksueel geweld binnen het gezin kunt u terecht bij Veilig Thuis. Dit kan ook anoniem. Veilig Thuis biedt ook hulp aan de pleger van het misbruik of het geweld. Bel in noodsituaties altijd direct de politie via 112. Safe Home helps with domestic violence For advice and help with sexual abuse or sexual violence within the family, you can contact Safe Home. This can also be done anonymously. Safe Home also offers help to the perpetrator of the abuse or violence. In an emergency, always call the police immediately via (europe 112)(outside europe 911). Wat te doen als ik sexuele berichten krijg op de wiki.openn pagina? we hebben daar voor een speciale loket: u kunt discreet emailen naar info@openomroep.eu we onderzoeken dan uw zaak, en u word op de hoogte gehouden. Mocht er spraken zijn van rechterlijke overschijding zullen we netjes de instanties inlichten. Want we vinden of u een vrouw of man bent of jongen of meisje of X. We zorgen dat u altijd veilig bent bij ons. What if I get sexual messages on the wiki.openn page? we have a special counter there: you can discreetly email to info@openomroep.eu we will investigate your case, and you will be kept informed. If there is a case of judicial violation, we will inform the authorities properly. Because we find out whether you are a woman or man or boy or girl or X. We make sure you are always safe with us. Ook proberen we volgens de nieuwe europese wetgeving bepaalde woorden vooraf te filteren zodat bepaalde woorden niet voorkomt in de wiki.openn paginas. According to the new European legislation we also try to pre-filter certain words so that certain words do not appear in the wiki.openn pages. NEW PLATFORM RULES: What the new Digital Services Act changes: Measures to counter illegal goods, services or content online, such as a mechanism for users to flag such content and for platforms to cooperate with “trusted flaggers”. New obligations on traceability of business users in online market places, to help identify sellers of illegal goods. Effective safeguards for users, including the possibility to challenge platforms’ content moderation decisions Transparency measures for online platforms that are wide-ranging, including on the algorithms used for recommendation Obligations for very large platforms that reach more than 10% of the EU’s population to prevent abuse of their systems by taking risk-based action and through independent audits of their risk management systems. Researchers will have access to data of key platforms, in order to scrutinise how platforms work. Codes of conduct and technical standards will assist platforms in their compliance with the new rules. All online intermediaries offering their services in the single market, whether they are established in the EU or outside, will have to comply with the new rules. Oversight structure to match the complexity of the online space: Member States will have the primary role, supported by a new European Board for Digital Services; for very large platforms, enhanced supervision and enforcement by the Commission What the new Digital Services Act changes: Ensure that small online platforms are not disproportionately affected but they remain accountable. Small and micro-enterprises are exempted from the most costly obligations, but are free to apply the best practices, for their competitive advantage. A single set of rules for the entire EU will create the right conditions for cross-border digital services to prosper. This can create up to 2% more cross-border digital trade in the single market. Small players will have legal certainty to develop services and protect users from illegal activities as they will be supported by standards and guidelines.
27-01-2022 All systems works. WELCOME TO OPENN THE OFFICIAL PUBLIC EUROPEAN NETHERLANDS NETWORK